Devil Said Bang (Sandman Slim #4)

Richard Kadrey
Devil Said Bang (Sandman Slim #4)
Paperback